Pay Day Sale!
27 - 31 May
Home
>
Data Visualization

เรียน 

Data Visualization

Data Visualization เป็นกระบวนการทำให้ข้อมูลซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านการแสดงผลเป็นภาพกราฟิก

ทําไมต้องเรียน 

Data Visualization

การเรียนรู้ Data Visualization เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลและข้อค้นพบได้อย่างมีประสิทธิภาพ Data Visualization เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ผู้คนสามารถมองเห็นและเข้าใจแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ภายในข้อมูลได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือสาขาวิชาอื่นๆ การมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลผ่านการทำ Data Visualization จึงเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงและเปิดโอกาสทางอาชีพมากมายในยุคข้อมูล

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Data Visualization

  • Data Scientist
  • Data Analyst
  • Business Intelligence Analyst
  • Marketing Analyst
  • Financial Analyst
  • UX/UI Designer
  • Academic Researcher

หลักสูตร 

Data Visualization