Pay Day Sale!
27 - 31 May
Home
>
Azure Data Engineering

เรียน 

Azure Data Engineering

Azure Data Engineering เป็นการออกแบบและการพัฒนาระบบการจัดเก็บ การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของ Microsoft Azure

ทําไมต้องเรียน 

Azure Data Engineering

การเรียนรู้ Azure Data Engineering เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ Azure Data Engineering ช่วยให้คุณสามารถออกแบบโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Azure ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการคลาวด์ชั้นนำของโลก ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ Azure Data Engineering คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือและบริการต่างๆ ของ Azure เพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการสร้างรายงานที่ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Azure Data Engineering

  • Azure Data Engineer
  • Data Scientist
  • Data Analyst
  • Cloud Architect
  • Business Intelligence Developer
  • Machine Learning Engineer
  • Database Administrator
  • Solutions Architect

หลักสูตร 

Azure Data Engineering