ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นข้อผูกพันระหว่างบริษัท วี สไตร์ด จำกัด (“บริษัท”) กับผู้ที่สมัครเรียนออนไลน์ของบริษัท ซึ่งทำการสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.we-stride.com ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้เรียน” บริษัทตกลงว่าผู้เรียนสามารถได้สิทธิต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดหาให้ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม การถามตอบในห้องเรียน วิดีโอคอร์สเรียน เอกสารประกอบการเรียน เวิร์คช็อป ใบกระกาศนียบัตรออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อผู้เรียนได้ทำการชำระเงิน และ/หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ WeStrideแล้ว ผู้เรียนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การให้บริการ 

บริษัทตกลงให้บริการและผู้เรียนตกลงรับบริการตามหลักสูตร (course online) ที่เลือกเรียนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดลักษณะ และประเภทการให้บริการเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนด และผู้เรียนตกลงสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นนั้นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ และเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกช่วงเวลาในการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้เรียนทราบล่วงหน้า

ผู้เรียนตกลงและยอมรับว่าผู้เรียนมีหน้าที่ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ www.we-stride.com อย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก รวมถึงช่วงเวลาที่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

เมื่อบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ หรือช่วงเวลาที่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และเงื่อนไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่าผู้เรียนตกลงยอมรับในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกนั้น

ผู้เรียนตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิกบริการใด ๆ   เมื่อผู้เรียนได้ชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หากมี) ให้แก่บริษัทแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์  www.we-stride.com

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • ไม่จำกัดอายุ
  • มีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • ผ่านการรับสมัครเรียน โดยทีม Admission ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้ง
  • สามารถยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัทได้ทั้งหมด

ระยะเวลาการให้บริการเรียน

“วันเริ่ม” นับจากวันที่เข้าสู่ระบบ ครั้งแรกภายหลังการชำระค่าเรียนครบถ้วนแล้ว   

วันสิ้นสุด” คือวันที่คุณแจ้งสิ้นสุดกับWeStride หรือจนกว่าWeStrideจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงใดๆ 

สิทธิและหน้าที่

ผู้เรียนตกลงว่าจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ หลักสูตร เนื้อหา และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ เท่านั้น และผู้เรียนตกลงว่าจะไม่นำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กล่าวข้างต้นไปใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะรับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท


ผู้เรียนตกลงจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง / ปรับเปลี่ยน interface ทำลาย ขโมยข้อมูล,เอกสาร, สื่อการเรียนการสอน หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นทรัพย์ของบริษัท หรือที่บริษัทจัดหามาให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรของบริษัท โดยบริษัทจะถือว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย

การแสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง หรือละเว้นการให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการสมัครเรียน รวมทั้งการเรียนหลักสูตรของบริษัท

ปล่อย virus worm spyware computer code file program หรือสิ่งใดๆ ที่อาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุมการทำงานของเว็บไซต์  หรือเว็บไซต์อื่นใดของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัท ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

การแจกจ่าย เผยแพร่ ข้อมูลการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ผู้อื่น ไม่ว่าการหวังผลประโยชน์หรือให้โดยไม่หวังประโยชน์ก็ตาม

กระทำการอื่นใดอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หากมีการกระทำผิดดังกล่าวบริษัทฯ ขอระงับการให้บริการท่านทันทีซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทและผู้เรียนได้ตกลงกันไว้  และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

สิทธิของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหลักสูตรและการสอนได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์  ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ระบุไว้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนเงิน ในทุกกรณีที่ผู้เรียนต้องการยกเลิกการเรียนในหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินไว้แล้ว 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนเลื่อนการเรียนการสอน หรือโอนคอร์สต่อให้ผู้อื่น ในหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครและชำระเงินไว้แล้วในทุกกรณี

ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท

บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรใด ๆ การชำระค่าเรียนและไม่เข้าเรียนตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด หรือการที่ผู้เรียนนำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสื่อการเรียนการสอน ไปใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาหาความรู้ในหลักสูตรนั้น ๆ หรือคัดลอก ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และ/หรือเนื้อหาที่บริษัทจัดทำขึ้นไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ หากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้เรียนทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องหรือได้รับความเสียหาย ผู้เรียนตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงให้แก่บริษัท

การยกเลิกการสมัครเรียน

หากผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนและ/หรือระงับการเรียนในหลักสูตรที่ผู้เรียนได้สมัครและชำระค่าเรียนให้แก่บริษัทแล้วได้ทันที  บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (หากมี) ที่ผู้เรียนได้ชำระให้แก่บริษัทแล้ว ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการข้อใดอาจทำให้บริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้เรียน และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ผู้เรียน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวสมัครเรียนในหลักสูตรใดก็ตามของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ต่อผู้เรียนในกรณีดังกล่าว