After Songkran Sale ลดราคา 17-19 เม.ย. เท่านั้น

การรับประกันงาน Job Guarantee WeStride 

ยินดีต้อนรับสู้ Career Track (เส้นทางอาชีพ)  กับ WeStride เรามุ่งมั่นต่อทุกความสำเร็จของคุณ พร้อมทั้งจะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ เรามีความแน่วแน่ต่อการรับประกันเส้นทางอาชีพของ Career Track ของคุณภายใต้เงื่อนไขของทีมงานเรามีความยินดีคืนเงินให้คุณ 100% ของค่าลงทะเบียนเรียน หากคุณไม่ได้รับการเสนองาน ตามคุณสมบัติตำแหน่งที่กำหนด (โดยคุณสมบัติของคุณ ต้องตรงกับบริษัทฯที่คุณสมัครงาน)  ภายในระยะเวลาการรับประกัน (ตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขของWeStride) หลังจากการเรียนจบหลักสูตรและได้รับใบรับรองของ WeStride

การเปลี่ยนอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง เรามีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้คุณได้เปลี่ยนสายงาน และเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เราจึงขอคำมั่นสัญญาจากคุณ ดังนั้นคุณเองจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่าง เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การรับประกันจาก WeStride  หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว คุณจะยังสามารถเข้าร่วม โปรแกรม รวมถึงรับผลประโยชน์ต่างๆ จากทางเราได้เช่นเดิมเพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ได้รับค่าลงทะเบียน

โปรแกรม Career Track ที่มีการรับประกันจาก WeStride ของ WeStride ที่ให้บริการออนไลน์ 4 หลักสูตร:

 • Full-Stack Development
 • UX/UI Design
 • Data Analytics
 • Manual/Automate Software Testing 

การรับประกันเส้นทางอาชีพตามโปรแกรมที่คุณเลือกลงทะเบียนเรียนกับ WeStride

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกันจาก WeStride

คุณต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  

 • อายุไม่มากกว่า 45 ปีในวันเริ่มเรียนที่ WeStride
 • ต้องสามารถสื่อสารและเขียนภาษาไทยได้
 • ต้องมีทักษะการสื่อสารที่เพียงพอพร้อมให้ความร่วมมือ และมีแรงจูงใจ กับทีมงานของ WeStride
 • ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ในการสมัครงานของคุณ คุณต้องให้ทางทีมงานสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับสายงานที่สมัครได้ เพื่อให้ทีมงานช่วยเหลือปรับปรุงหรือแนะนำ โดยไม่มีเงื่อนไข

ดังนั้นหากคุณไม่ได้รับการเสนองานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โดยทางทีมไม่สามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงาน ของคุณได้ จะถือเป็นการผิดเงื่อนไขของเรา และคุณก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในการรับค่าลงทะเบียนเรียนคืนได

“วันที่เริ่มประกันการทำงาน ” คือ วันที่จบหลักสูตร หรือหลังจากที่คุณทำผลงานตามโปรแกรมฯทั้งหมดครบถ้วนแล้ว โดยต้องผ่านการสอบวัดผลรอบสุดท้าย และการนำเสนอพอร์ตโฟลิโอของคุณต้องได้รับการอนุมัติจากทีมWeStride จึงจะสามารถเริ่มนับการรับประกันงานสำหรับคุณ

“ระยะเวลาการรับประกัน” คือ ช่วงเวลาเริ่มต้น เมื่อจากวันที่จบหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากทีมWeStride จึงจะสามารถเริ่มนับการรับประกันงานสำหรับคุณ และสิ้นสุดลงเมื่อครบ 6 เดือน จบหลักสูตรจากทีมงาน หรือระยะเวลาอาจนานขึ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ระยะเวลาการรับประกันอาจขยายเพิ่มขึ้นโดย WeStride แล้วแต่กรณี

คำจำกัดความ

“ตำแหน่งที่ผ่านการรับรอง” หมายถึง ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในสาขาอาชีพ Full-Stack Development หรือ UX/UI Design หรือ Data Analytics หรือ Manual/Automate Software Testing ตามโปรแกรมที่คุณเลือกลงทะเบียน ดังนี้ :

 1. พนักงานรายเดือน หรือลูกจ้างที่ทำงานเฉลี่ยอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งรูปแบบการทำงานใน สถานที่ทำงาน  และการทำงานแบบระยะไกล
 2. การทำงานแบบเต็มเวลา (30 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์), ฝึกงาน หรือการทำงานที่มีรายได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือมากกว่านั้น โดยทำงานทั้งแบบในสถานที่ หรือแบบระยะไกล
 3. ผู้ทำงานอิสระ หรือพนักงานฝึกงานแบบในสถานที่ หรือแบบทำงานระยะไกลที่ได้รับค่าจ้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นพนักงานประจำ

 “ข้อเสนอตามเงื่อนไข” หมายถึงข้อเสนอที่ให้ค่าตอบแทนรวมอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับตำแหน่งที่ ผ่านการรับรอง เราอาจติดต่อผู้จ้างงานว่าคุณได้ตอบรับ “ข้อเสนอการจ้างงาน” เมื่อคุณได้ยอมรับข้อเสนอตามเงื่อนไข

 • ไม่เกิน 12 เดือน หากอัตราการว่างงานของประเทศ ในระหว่างการรับประกันอยู่ในช่วง 6% หรือมีอัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นต่อเดือน 0.5%, หรือ มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทุกเดือน
 • ภายใน 1 เดือน ในช่วงที่อัตราการจ้างงานชะลอตัวลง เช่น ช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน
 • ไม่เกิน 6 เดือน หากมีการเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ WeStride ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงในช่วงหนึ่งของระยะเวลาการรับประกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการจ้างงานในระดับประเทศ หรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 1 แห่งของพื้นที่ ที่คุณกำหนดเป้าหมาย โดยระยะเวลาขยายการรับประกันอาจขยายออกไปตามข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงอาจมีการขยายแบบสะสม

ความตั้งใจ และความสำเร็จของคุณ

เราหวังให้คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการหางาน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเราอย่างจริงจัง ในฐานะผู้เรียนจบหลักสูตรและได้รับใบรับรองเส้นทางอาชีพจากเรา เราจึงคาดหวังให้คุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อความสำเร็จของตัวคุณเอง และใส่ความพยายามเพื่อความสำเร็จในการหางานตามสายงานของคุณ ดังนั้น เพื่อให้การรับประกันของ WeStride มีผลบังคับใช้ คุณจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด เพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร:

 • ต้องเรียนสำเร็จตามหลักสูตร โปรแกรมอาชีพของWeStride มี 4 หลักสูตร Full-Stack Development, UX/UI Design, Data Analytice และ Manual/Automate Software Testing 100% ภายในเวลา 7 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นเรียน โดยไม่รวมการหยุดเรียน, การพักการเรียนชั่วคราว หรือการขยายเวลาเรียนของ WeStride
  • คุณต้องทำ “project”, “challenge”, การบ้าน, ข้อสอบ หรือ งานที่มอบหมายต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน หรือทำได้ดีกว่าตามที่โครงการได้มีการกำหนดคุณสามารถส่งเวอร์ชั่นที่ ปรับปรุงแล้ว โดยอ้างอิงตามความคิดเห็นของที่ปรึกษาจนกว่าจะบรรลุ ความคาดหวังของหลักสูตร
  • คุณต้องสำเร็จ และผ่าน course พัฒนาอาชีพทั้งหมดตามรายการที่ถูกระบุไว้ในหลักสูตรรวมถึง “project”, การบ้าน, ข้อสอบ หรือ งานต่างๆ ได้มอบหมายให้คุณ โดยผู้สอนของ WeStride ซึ่งรวมถึงการสนทนาและการฝึกซ้อมสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่อง (หากคุณขาดการฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ อาจเป็นการผิดเงื่อนไข)
 •   นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพจาก WeStride ซึ่งอาจจะเริ่มก่อนคุณจบหลักสูตร
  • คุณต้องมีความกระตือรือร้นในการหางานและมีการสมัครงานอย่างน้อย 10 ตำแหน่งงานต่อสัปดาห์ โดยเป็นตำแหน่งงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ตามแนวทางที่ดีที่สุด โดยผู้แนะนำการทำงานของ WeStride ได้ระบุให้ทั้งนี้รายละเอียดข้างต้นยังรวมไปถึงการทำงาน ระยะไกลที่มีเงื่อนไขอื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์
  • คุณต้องมีความกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อบุคคล ในการติดต่อตามสอบถามข้อมูลการสัมภาษณ์งาน (Informational Interview) 2 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้รวมถึงการโต้ตอบกัน ทั้งในE-mail, LinkedIn, ส่งข้อความ, การเข้าพบและการเข้าร่วมประชุม โดยการติดตามข้อมูลสามารถ ทำได้ด้วยตัวเองผ่านวีดีโอแชท หรือการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ เพื่อความความสำเร็จของคุณเอง
  • คุณควรเข้ารับคำแนะนำจากทีมผู้สอนของเรา และปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการหางาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายของคุณ และเลือกสมัครงานที่เหมาะสมกับความถนัด ทั้งในด้านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคุณ ที่สอดคล้องกับพื้นฐานความเป็นไปได้ของคุณ
  • คุณต้องจัดทำ สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหางานทุกสัปดาห์ให้แก่ทีมงานของ WeStride กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหางานรวมถึงการสมัครงานและการสร้างเครือข่ายทั้งหมด คุณยังต้องแจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องการกับ WeStride หากทางทีมงาน WeStride หรือผู้แนะนำต้องการ
  • คุณจะได้รับติดต่อกลับเรื่องตำแหน่งงานต่างๆ จาก WeStride ภายใน 72 ชั่วโมง
  • คุณต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างสมเหตุสมผล และความพยายามโดยสุจริต (Good Faith) เพื่อให้ได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสม

การรับประกันนี้มีผลอย่างไรต่อคุณ

หากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่จะทำให้การรับประกันของ WeStride เป็นโมฆะ ได้แก่

 1. คุณปฏิเสธข้อเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสม
 2. คุณตัดสินใจไม่หางานในบางช่วงเวลา หรือตลอดระยะเวลาการรับประกัน ทั้งนี้เรามีเงื่อนไขว่า คุณสามารถเลือกที่จะระงับการหางานของคุณได้นานถึง 6 เดือน โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง WeStride และหนังสือแจ้งดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขยายระยะเวลาการรับประกัน ทาง WeStride อาจขยายระยะเวลาการรับประกันได้นานสุดถึง ๖ เดือนหลังจากที่คุณเริ่มหางานใหม่ ทั้งนี้หากมีงานหรือ ข้อเสนอใดๆที่เหมาะสมที่ได้ รับระหว่างการระงับการหางาน และคุณไม่รับงานนั้นๆ ก็ยังเป็นเหตุให้ไม่สามารถ รับสิทธิ์ได้รับค่าลงทะเบียนคืน
 3. คุณตัดสินใจที่หาตำแหน่งงานที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรืออยู่นอกเหนือสายงาน โปรแกรมอาชีพของWeStride
 4. คุณตัดสินใจที่รับตำแหน่งงานที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรืออยู่นอกเหนือสายงาน โปรแกรมอาชีพของWeStride ก่อนที่ระยะเวลาการประกันจะสิ้นสุดลง
 5. คุณไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ และไม่สม่ำเสมอในการหางานตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 6. คุณไม่ต้องการ หรือไม่สามารถอยู่ทำงานในพื้นที่ที่คุณได้งาน
 7. คุณไม่มีการสื่อสารกับทีมงาน WeStride อย่างสม่ำเสมอ ตลอดช่วงระยะเวลาการหางาน รวมไปถึงการไม่แจ้งให้เราทราบถึงข้อเสนอใดๆ ที่คุณได้รับระหว่างนั้น
 8. คุณไม่มีใบอนุญาตการทำงาน หรือไม่ได้รับการอนุมัติให้ทำงานที่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นในระหว่าง การหางาน แม้ว่าคุณจะคาดหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตการทำงานที่เหมาะสม หรือเคยมีใบอนุญาตที่เหมาะสม
 9. คุณมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือจิตใจที่ทำให้ไม่สามารถหางานที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่ระบุไว้ระหว่าง เส้นทางอาชีพที่รับรอง หรือระหว่างการรับประกัน
 10. คุณไม่ได้สมัครงานในพื้นที่ที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลารับประกัน
 11. คุณเปลี่ยนแนวทางการหางานอย่างมีนัยสำคัญระหว่างช่วงรับประกัน ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ การหางาน เว้นแต่ทำข้อตกลงล่วงหน้ากับ WeStride
 12. คุณไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานต่างๆ ในเวลาที่เหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ  รวมถึงการไม่เข้าร่วมกระบวนการสัมภาษณ์ตามที่นายจ้างคาดหวัง ทั้งการตอบกลับการสื่อสารจากนายจ้าง, ความตรงเวลาในการสัมภาษณ์ และการจัดเตรียมเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการสัมภาษณ์
 13. คุณไม่สมัครงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติพื้นฐานของคุณ หรือประสบการณ์ของคุณตามที่เคยให้ข้อมูลไว้ กับทีมงานของ WeStride
 14. คุณไม่มาตามกำหนดเวลา และไม่แจ้งยกเลิกนัดกับผู้สอนหรือผู้ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ ภายใน 24 ชั่วโมง มากกว่า 3 ครั้ง

หากคุณได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาทั้งหมด คุณมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินคืน คุณต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบ และลงนามรับรองว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดและไม่ได้รับข้อเสนอจ้างงานใดๆ ภายในหนึ่งเดือน หลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับประกัน

ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ทางWestrideมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ นโยบายและข้อตกลงทั้งหมดได้ในอนาคต  โดยWestrideไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมที่Westrideเห็นสมควร

ในการนี้ ข้าพเจ้า ผู้เรียนโปรแกรมอาชีพของWeStride ได้อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดของการรับประกันการทำงานข้างต้นทั้งหมด จึงตกลงและยิมยอมปฏิบัติตามตามข้อตกลงทั้งหมด

มีคำถามเพิ่มเติม? พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

นัดเวลาคุยกับที่ปรึกษาของเรา