After Songkran Sale ลดราคา 17-19 เม.ย. เท่านั้น

Excel 1: พื้นฐาน

Intermediate

Beginner

Expert

หลักสูตรนี้เน้นพื้นฐาน Microsoft Excel ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ฝึกใช้ Excel ในระดับพื้นฐาน เริ่มต้นจากเขียนข้อความและสูตร ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน สร้างแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูล และการใช้เทมเพลต Excel สำหรับเอกสารและนำเสนอข้อมูล

ทดลองเรียนฟรี
7
 ชั่วโมง
303
 นาที
1
 การบ้าน
8
 ข้อสอบ
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ 2-3/สัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

หลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ Microsoft Excel ที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้ฝึกการใช้งาน Excel ในระดับพื้นฐานอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่วิธีการเขียนข้อความและสูตร การใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เรียนรู้วิธีการสร้างแผนภูมิพื้นฐาน เพื่อการแสดงข้อมูลและผลการวิเคราะห์อย่างกระชับ นอกจากนี้ยังมีการสอนเรื่องการใช้งานเทมเพลต Excel ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเอกสารและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีความเป็นมาตรฐาน หลักสูตรนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความสามารถพื้นฐานในการใช้งาน Excel ในการปฏิบัติการธุรกิจและการงานทั่วไป

รายละเอียดบทเรียน

Introduction

Learning Goals

Introduction to Excel

หน้าจอเริ่มต้นของ Microsoft Excel

แนะนํา Excel Interface

การปรับแต่ง Excel Quick Access Toolbar

Excel Interface Advanced

โครงสร้างของ Excel Worksheet (สมุดงาน)

การบันทึกเอกสาร Excel

การเปิดเอกสาร Excel

Shortcuts (คีย์ลัด) ทั่วไปของ Excel

Quiz: Excel Fundamentals

Feedback

00:37

00:10

03:49

02:59

07:01

02:48

03:24

03:49

03:43

01:30

03:33

4 questions

3 questions

1

พื้นฐาน Microsoft Excel

เรียนรู้หลักการและการปฏิบัติในการทดสอบต้นไม้และการจัดเรียงการ์ด (tree testing & card sorting) สำหรับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX design) และการประยุกต์ใช้แนวทางในโปรเจกต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจในเหตุผลและการใช้งานซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Introduction

Learning Goals

Introduction to Excel

หน้าจอเริ่มต้นของ Microsoft Excel

แนะนํา Excel Interface

การปรับแต่ง Excel Quick Access Toolbar

Excel Interface Advanced

โครงสร้างของ Excel Worksheet (สมุดงาน)

การบันทึกเอกสาร Excel

การเปิดเอกสาร Excel

Shortcuts (คีย์ลัด) ทั่วไปของ Excel

Quiz: Excel Fundamentals

Feedback

00:37

00:10

03:49

02:59

07:01

02:48

03:24

03:49

03:43

01:30

03:33

4 questions

3 questions

2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Text และ Formula

เริ่มต้นการใช้งาน Excel ด้วยการสร้าง Worksheet แรกและเรียนรู้การเขียนสมการพื้นฐาน ๆ บน Excel ซึ่งรวมถึงการเพิ่มข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูล รวมถึงความแตกต่างระหว่าง Relative Cell Reference และ Absolute Cell Reference และการสร้างสมการโดยใช้ Order of Operation

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

สร้างชื่อ Spreadsheet (สเปรดชีต)

Numbers (ข้อมูลตัวเลข)

Date Values (ข้อมูลวันที่)

Cell References

การสร้าง Formula (สูตร) พื้นฐาน

Relative กับ Absolute Cell References

ลำดับการดำเนินการ

Quiz: Editing Text และ Formulas

Feedback

00:09

07:48

07:37

07:56

05:41

08:12

12:49

10:54

4 questions

3 questions

3

พื้นฐาน Excel Functions

โมดูลนี้เสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาประจำวัน (diary studies) ในด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ซึ่งรวมถึงการเข้าใจวัตถุประสงค์และความสำคัญของการทำการศึกษาประจำวัน การออกแบบและดำเนินการศึกษาประจำวัน การพัฒนาทักษะในการเลือกและจัดการกับผู้เข้าร่วมศึกษา การสังเกตและบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

โครงสร้างของ Functionใน Excel

SUM() Function

MIN() และ MAX() Functions

AVERAGE() Function

COUNT() Function

ข้อผิดพลาด Adjacent Cells Error

AutoSum

AutoSum Shortcut

ใช้คำสั่ง AutoFill เพื่อคัดลอก Formula

Quiz: Function พื้นฐาน

Feedback

00:10

00:00

07:12

06:41

03:11

03:18

03:57

07:03

02:32

05:18

4 questions

3 questions

4

Excel Worksheet

เรียนรู้การใช้งาน Worksheet และการปรับแต่ง Workbook ใน Excel ทั้งการขยายและปรับลดขนาดของ Row และ Column รวมถึงการคัดลอกและวาง Worksheet ไปยัง Workbook ใหม่ และการซ่อนและแสดง Worksheet

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

กับการจัดรูปแบบตัวอักษร

เปลี่ยนสีพื้นหลังของ Cell

เพิ่มเส้นขอบให้กับ Cell (Part 1)

เพิ่มเส้นขอบให้กับ Cell (Part 2)

รูปแบบข้อมูลเป็นค่าเงิน

จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์

Format Painter

สร้างสไตล์เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล

Merging and Center

Conditional Formatting

แก้ไข Excel Conditional

Quiz: Formatting Data

Feedback

00:09

06:42

02:53

02:16

03:09

03:48

02:52

03:31

07:14

03:06

04:21

02:24

4 questions

3 questions

5

การจัดรูปแบบข้อมูล (Formatting Data) ใน Excel

Learning Goals

กับการจัดรูปแบบตัวอักษร

เปลี่ยนสีพื้นหลังของ Cell

เพิ่มเส้นขอบให้กับ Cell (Part 1)

เพิ่มเส้นขอบให้กับ Cell (Part 2)

รูปแบบข้อมูลเป็นค่าเงิน

จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์

Format Painter

สร้างสไตล์เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล

Merging and Center

Conditional Formatting

แก้ไข Excel Conditional

Quiz: Formatting Data

Feedback

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

กับการจัดรูปแบบตัวอักษร

เปลี่ยนสีพื้นหลังของ Cell

เพิ่มเส้นขอบให้กับ Cell (Part 1)

เพิ่มเส้นขอบให้กับ Cell (Part 2)

รูปแบบข้อมูลเป็นค่าเงิน

จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์

Format Painter

สร้างสไตล์เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล

Merging and Center

Conditional Formatting

แก้ไข Excel Conditional

Quiz: Formatting Data

Feedback

00:09

06:42

02:53

02:16

03:09

03:48

02:52

03:31

07:14

03:06

04:21

02:24

4 questions

3 questions

6

การแทรกรูปภาพและรูปทรง

เรียนรู้การแทรกรูปภาพและรูปทรงใน Excel ในโมดูลนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มรูปภาพและรูปร่างลงใน Excel Worksheet โดยสามารถปรับแต่งรูปภาพและรูปร่าง และเพิ่ม SmartArt พร้อมปรับแต่งต่างๆ ใน Excel

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

Image

Shapes

จัดรูปแบบ Shapes

Excel SmartArt

Feedback

Learning Goals

Image

Shapes

จัดรูปแบบ Shapes

Excel SmartArt

Feedback

7

การสร้าง Chart (แผนภูมิ) พื้นฐานใน Excel

เริ่มเรียนรู้การสร้างแผนภูมิพื้นฐานใน Excel ซึ่งรวมถึงการสร้าง Chart, เลือกข้อมูลและย้าย Chart ไปยัง Worksheet ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ว่าข้อมูลแบบไหนเหมาะกับ Column Chart และ Pie Chart และวิธีการ Select Data ใหม่

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

Column Chart

Chart Ribbon

เพิ่มและแก้ไขข้อมูลใน Chart

จัดรูปแบบ Chart

ย้าย Chat ไปอีก Worksheet

Excel Pie Charts

Quiz: Excel Charts

Feedback

Learning Goals

Column Chart

Chart Ribbon

เพิ่มและแก้ไขข้อมูลใน Chart

จัดรูปแบบ Chart

ย้าย Chat ไปอีก Worksheet

Excel Pie Charts

Quiz: Excel Charts

Feedback

ฟังเสียงจริงจากนักเรียนของเรา

นักเรียนที่เคยเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนสายงาน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ด้วยการเรียนกับเรา

มากกว่าคอร์สออนไลน์ธรรมดา

เรียนรู้สกิลไอทีหลากหลาย ทั้งคอร์สเรียน IT เส้นทางทักษะ อีเวนท์สด และการทำโปรเจ็คจริง มีการันตีงาน 100%

พูดคุยกับเมนเทอร์ในชั่วโมงปรึกษา

เมนเทอร์ของเราพร้อมประจำการเพื่อช่วยเหลือคุณระหว่าง 6-10 ชั่วโมง/วัน ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์

สอบถามและคุยกับเพื่อนๆบน ออนไลน์ Community

มีคำถามหรือต้องการแบ่งปันอะไรบ้างไหม ส่งข้อความถึงเพื่อนๆ และผู้ช่วยสอนในชุมชนของเรา

เราจะตรวจการบ้านและโปรเจกต์ของคุณทั้งหมด

ส่งงานของคุณมาและรอรับฟีดแบ็ก ซึ่งเราจะพยายามตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน

การเรียนแบบสดผ่าน Bootcamp

รูปแบบการเรียนแบบ Flipped Learning ผ่านวิดีโอบทเรียนสำหรับการเรียนเองในวันธรรมดาและมีการเรียนสดในวันสุดสัปดาห์

LinkedIn, Resume และ พอร์ตโฟลิโอรีวิว

สร้างความประทับใจให้กับ HR และบริษัทด้วยโปรไฟล์ที่โดดเด่น

เข้าร่วมอีเวนท์ออนไลน์และออนไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป ผู้บรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

พบกับผู้สอนและเมนเทอร์ของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน IT ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย

Bandita Kulthammanon

Programmer @ Thailand Post

Pemika Cunaviriyasiri

Data Scientist, Office of Public Sector Development Commission

Job Guarantee ของเราคืออะไร?

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ทุกสัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

คำถามที่พบบ่อย

WeStride Plus แตกต่างจาก WeStride ธรรมดาอย่างไร? 
BootcampPlus ของเราจะให้บริการแบบ unlimited โดยจะไม่จำกัดบริการไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาจาก Mentor และ Career coachแบบตัวต่อตัว ซึ่งในขณะที่ Bootcamp ในรูปแบบใหม่จะมีการเรียนรู้ผ่านวิดีโอตลอด วันจันทร์ถึงศุกร์และมีคลาสสดในวันเสาร์อาทิตย์ ทำให้คุณได้เรียนรู้ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
Bootcamp แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
A: Bootcamp จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการสอนสดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจะมีการบ้านเสริมและโปรเจกต์ให้ทำเพื่อเสริมทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน แต่ในทางกลับกันในส่วนของ Career Track จะเป็นการจัดการสอนออนไลน์แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous learning) โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ฉันต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ ชั่วโมงปรึกษา, Events, Bootcamp หรือสิ่งอื่นๆ ไหม? 
ไม่เลย! ทุกสิ่งที่เรานำเสนอชั่วโมงปรึกษา , Events และ Bootcamp ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้เป็นบริการที่เรามีกับให้นักเรียนทุกคน
ถ้าฉันมีคำถาม ฉันควรถามใคร?
คุณสามารถสอบถามทาง Mentor ได้ที่ ชั่วโมง Office Hours Communityออนไลน์ของเรา Events และคลาสสด
ฉันสามารถขอคืนเงินได้ไหม? 
ขออภัย เราไม่สามารถให้บริการคืนเงินได้
การรับประกันงานของเราคืออะไร? 
WeStride เรามีความมั่นใจในคุณภาพการฝึกอบรมจนกล้ารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานในด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาทางสถาบันยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยการรับประกันกันงานจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
Skill Track แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
Career Track จะมุ่งเน้นไปในส่วนของอาชีพโดยตรง แต่ในขณะที่ Skill Track เน้นทักษะเฉพาะทางที่ใช้ในการทำงานได้จริง แต่ถึงแม้ว่าหลายหลักสูตรใน Career Track จะครอบคลุมทักษะที่มีใน Skill Track แต่ Skill Track จะให้ความยืดหยุ่นให้กับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะเช่นการใช้ Microsoft Excel ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เมื่อฉันทำการบ้านเสร็จ ใครจะตรวจ? 
หากนักเรียนได้ทำการส่งแบบฝึกหัด จะมีทีมงาน Mentor ของเราจะตรวจการบ้านและให้คำแนะนำกับคุณภายใน 5-7 วัน
LinkedIn, Portfolio และ Resume Review คืออะไร? 
คุณจะได้รับการทบทวน LinkedIn, Portfolio และ Resume ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากที่สุด โดยการตรวจเช็คจะตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้งต่อ 1 คน
ฉันสามารถเรียนคอร์สหรือ Skill Track ใดก็ได้หรือไม่? มีข้อจำกัดหรือไม่?
คุณมีอิสระที่จะเรียนรู้ทุกคอร์สและทุก Skill Track ที่เราเสนอโดยไม่มีข้อจำกัด เราอยากให้คุณสามารถสำรวจและเพิ่มทักษะได้อย่างไม่มีขอบเขต