After Songkran Sale ลดราคา 17-19 เม.ย. เท่านั้น

SQL 4: Tables และ Data Types

Intermediate

Beginner

Expert

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน SQL และต้องการเสริมสร้างความรู้ในการจัดการและปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลในระดับขั้นสูงและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดลองเรียนฟรี
4
 ชั่วโมง
339
 นาที
0
 การบ้าน
0
 ข้อสอบ
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ 2-3/สัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

หลักสูตร

คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างและขยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ SQL ในระดับขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับความรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างตารางฐานข้อมูล, ทบทวนเกี่ยวกับประเภทข้อมูล (Data Types) ศึกษาลึกถึงการเปรียบเทียบ และการใช้ Logical Operators การกำหนด Constraints และวิธีการใช้คำสั่ง ALTER TABLE ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง

หลักสูตรนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างความสัมพันธ์ One to Many และ Many to Many ระหว่างตาราง พร้อมทั้งการใช้งาน Joins เพื่อทำการรวมข้อมูลจากหลายตารางเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสอนที่มีการปฏิบัติจริงและตัวอย่างครอบคลุม ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบ การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล SQL ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน SQL และต้องการเพิ่มความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลของตนให้สามารถรองรับกับความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือการจัดการฐานข้อมูล

รายละเอียดบทเรียน

Introductions

Learning Goals

บทนำ

Data Types ชนิดอื่นๆ

CHAR vs. VARCHAR

INT, TINYINT, BIGINT, etc.

DECIMAL

FLOAT และ DOUBLE

DATE และ TIME

ทำงานกับวันที่

CURDATE, CURTIME และ NOW

Date Functions

Time Functions

Formatting Dates

Date Math

TIMESTAMPS

DEFAULT และ TIMESTAMPS

Data Types Exercise

Data Types Exercise SOLUTION

Feedback

01:15

00:09

01:54

02:41

11:20

05:21

06:25

05:42

03:15

07:16

03:47

06:47

03:15

08:14

08:50

03:17

07:45

03:17

12:00

3 questions

1

รีวิว Data Types

ในโมดูลนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง CHAR และ VARCHAR และวิธีการใช้แต่ละประเภทเพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน CURDATE() CURTIME() และ NOW() ในการจัดการและการเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาในฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังจะฝึกการใช้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับวันที่ (Date Math) เพื่อการคำนวณและการจัดการข้อมูลวันที่ในฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหาความต่างระหว่างวันที่ การเพิ่มหรือลดจำนวนวัน ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจและทักษะในการใช้งานข้อมูลประเภทวันที่และเวลาในสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Introductions

Learning Goals

บทนำ

Data Types ชนิดอื่นๆ

CHAR vs. VARCHAR

INT, TINYINT, BIGINT, etc.

DECIMAL

FLOAT และ DOUBLE

DATE และ TIME

ทำงานกับวันที่

CURDATE, CURTIME และ NOW

Date Functions

Time Functions

Formatting Dates

Date Math

TIMESTAMPS

DEFAULT และ TIMESTAMPS

Data Types Exercise

Data Types Exercise SOLUTION

Feedback

01:15

00:09

01:54

02:41

11:20

05:21

06:25

05:42

03:15

07:16

03:47

06:47

03:15

08:14

08:50

03:17

07:45

03:17

12:00

3 questions

2

การเปรียบเทียบ และ Logical Operators

ในโมดูลนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานตัวดำเนินการการเปรียบเทียบใน SQL เช่น = > < >= <= และ <> เพื่อสร้างเงื่อนไขในการค้นหาและการกรองข้อมูล รวมถึงการใช้งานตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operators) เช่น AND OR และ NOT เพื่อรวมหลายเงื่อนไขการค้นหาเข้าด้วยกันในคำสั่ง SQL หนึ่งคำสั่ง นอกจากนี้ยังจะฝึกฝนการสร้างคำสั่งค้นหาที่ซับซ้อนโดยใช้การผสมผสานระหว่างตัวดำเนินการการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางตรรกะเพื่อแก้ไขปัญหาการค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความแม่นยำในการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลในสถานการณ์จริงด้วยการประยุกต์ใช้งานตัวดำเนินการเหล่านี้ในการสร้างรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

บทนำ

Not Equal

NOT LIKE

Greater Than

Less Than or Equal To

Logical AND

Logical OR

Between

Comparing Dates

The IN Operator

CASE

IS NULL

Exercise

Exercise SOLUTION

Feedback

00:12

01:26

03:20

02:48

04:06

03:15

06:46

00:00

05:24

08:16

12:53

07:25

03:05

03:10

13:01

3 questions

3

Constrains และ ALTER TABLE

ในโมดูลนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Constraints ใน SQL และวิธีการใช้งานเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล ฝึกฝนการใช้งาน Constraints หลัก เช่น PRIMARY KEY FOREIGN KEY UNIQUE NOT NULL และ CHECK เพื่อจำกัดประเภทข้อมูลที่สามารถเก็บได้ในแต่ละฟิลด์ พัฒนาความสามารถในการใช้ ALTER TABLE เพื่อเปลี่ยนชนิดของข้อมูลหรือเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในตารางเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ในท้ายที่สุด เข้าใจวิธีการใช้ ALTER TABLE ร่วมกับ Constraints เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล และฝึกฝนการจัดการและการประยุกต์ใช้ความรู้นี้ในการออกแบบและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

UNIQUE Constraint

CHECK Constraints

Named Constraints

Multiple Column Constraints

ALTER TABLE: Adding Columns

ALTER TABLE: Dropping Columns

ALTER TABLE: Renaming

ALTER TABLE: Modifying Columns

ALTER TABLE: Constraints

Feedback

00:13

04:34

05:18

04:17

07:00

05:35

02:00

03:14

03:26

06:18

3 questions

4

One to Many และ Joins

ในโมดูลนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ One to Many ในฐานข้อมูลและวิธีการออกแบบตารางเพื่อรองรับความสัมพันธ์นี้ ฝึกฝนการใช้คำสั่ง FOREIGN KEY ในการสร้างความสัมพันธ์แบบ One to Many ระหว่างตารางต่างๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ในทำนองเดียวกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้งานคำสั่ง JOIN ใน SQL เพื่อรวมข้อมูลจากตารางที่มีความสัมพันธ์แบบ One to Many ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างง่ายดาย และฝึกการใช้งาน INNER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN และ FULL OUTER JOIN เพื่อเข้าใจความแตกต่างและเลือกใช้งานในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในที่สุด ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะในการออกแบบและการประยุกต์ใช้คำสั่ง JOIN เพื่อสืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายตารางในฐานข้อมูล

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

บทนำ

Data ที่ยุ่งเหยิง

ความสัมพันธ์ของข้อมูล

One to Many Relationship

การทำงานกับ FOREIGN KEY

Cross Joins

Inner Joins

Inner Joins และ Group By

Right Join

On Delete Cascade

Joins Exercise

Joins Exercise SOLUTION

Feedback

00:16

01:29

08:22

03:52

07:45

10:51

07:52

06:53

06:37

04:15

05:09

02:23

11:59

3 questions

5

Many to Many

Learning Goals

บทนำ

เบสิคของ Many to Many

การสร้างตาราง Many To Many

Food Review Challenge #1

Food Review Challenge #2

Food Review Challenge #3

Food Review Challenge #4

Food Review Challenge #5

Food Review Challenge #6

Food Review Challenge #7

Feedback

Certificate

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

บทนำ

เบสิคของ Many to Many

การสร้างตาราง Many To Many

Food Review Challenge #1

Food Review Challenge #2

Food Review Challenge #3

Food Review Challenge #4

Food Review Challenge #5

Food Review Challenge #6

Food Review Challenge #7

Feedback

Certificate

00:12

02:05

05:00

06:13

02:47

03:15

03:42

03:47

02:51

08:38

05:31

3 questions

6

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้
7

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

เป็นส่วนหนึ่งของ Career Track:

เป็นส่วนหนึ่งของ Skill Track:

ฟังเสียงจริงจากนักเรียนของเรา

นักเรียนที่เคยเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนสายงาน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ด้วยการเรียนกับเรา

มากกว่าคอร์สออนไลน์ธรรมดา

เรียนรู้สกิลไอทีหลากหลาย ทั้งคอร์สเรียน IT เส้นทางทักษะ อีเวนท์สด และการทำโปรเจ็คจริง มีการันตีงาน 100%

พูดคุยกับเมนเทอร์ในชั่วโมงปรึกษา

เมนเทอร์ของเราพร้อมประจำการเพื่อช่วยเหลือคุณระหว่าง 6-10 ชั่วโมง/วัน ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์

สอบถามและคุยกับเพื่อนๆบน ออนไลน์ Community

มีคำถามหรือต้องการแบ่งปันอะไรบ้างไหม ส่งข้อความถึงเพื่อนๆ และผู้ช่วยสอนในชุมชนของเรา

เราจะตรวจการบ้านและโปรเจกต์ของคุณทั้งหมด

ส่งงานของคุณมาและรอรับฟีดแบ็ก ซึ่งเราจะพยายามตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน

การเรียนแบบสดผ่าน Bootcamp

รูปแบบการเรียนแบบ Flipped Learning ผ่านวิดีโอบทเรียนสำหรับการเรียนเองในวันธรรมดาและมีการเรียนสดในวันสุดสัปดาห์

LinkedIn, Resume และ พอร์ตโฟลิโอรีวิว

สร้างความประทับใจให้กับ HR และบริษัทด้วยโปรไฟล์ที่โดดเด่น

เข้าร่วมอีเวนท์ออนไลน์และออนไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป ผู้บรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

พบกับผู้สอนและเมนเทอร์ของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน IT ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย

Pemika Cunaviriyasiri

Data Scientist, Office of Public Sector Development Commission

Job Guarantee ของเราคืออะไร?

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ทุกสัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

คำถามที่พบบ่อย

WeStride Plus แตกต่างจาก WeStride ธรรมดาอย่างไร? 
BootcampPlus ของเราจะให้บริการแบบ unlimited โดยจะไม่จำกัดบริการไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาจาก Mentor และ Career coachแบบตัวต่อตัว ซึ่งในขณะที่ Bootcamp ในรูปแบบใหม่จะมีการเรียนรู้ผ่านวิดีโอตลอด วันจันทร์ถึงศุกร์และมีคลาสสดในวันเสาร์อาทิตย์ ทำให้คุณได้เรียนรู้ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
Bootcamp แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
A: Bootcamp จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการสอนสดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจะมีการบ้านเสริมและโปรเจกต์ให้ทำเพื่อเสริมทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน แต่ในทางกลับกันในส่วนของ Career Track จะเป็นการจัดการสอนออนไลน์แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous learning) โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ฉันต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ ชั่วโมงปรึกษา, Events, Bootcamp หรือสิ่งอื่นๆ ไหม? 
ไม่เลย! ทุกสิ่งที่เรานำเสนอชั่วโมงปรึกษา , Events และ Bootcamp ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้เป็นบริการที่เรามีกับให้นักเรียนทุกคน
ถ้าฉันมีคำถาม ฉันควรถามใคร?
คุณสามารถสอบถามทาง Mentor ได้ที่ ชั่วโมง Office Hours Communityออนไลน์ของเรา Events และคลาสสด
ฉันสามารถขอคืนเงินได้ไหม? 
ขออภัย เราไม่สามารถให้บริการคืนเงินได้
การรับประกันงานของเราคืออะไร? 
WeStride เรามีความมั่นใจในคุณภาพการฝึกอบรมจนกล้ารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานในด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาทางสถาบันยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยการรับประกันกันงานจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
Skill Track แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
Career Track จะมุ่งเน้นไปในส่วนของอาชีพโดยตรง แต่ในขณะที่ Skill Track เน้นทักษะเฉพาะทางที่ใช้ในการทำงานได้จริง แต่ถึงแม้ว่าหลายหลักสูตรใน Career Track จะครอบคลุมทักษะที่มีใน Skill Track แต่ Skill Track จะให้ความยืดหยุ่นให้กับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะเช่นการใช้ Microsoft Excel ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เมื่อฉันทำการบ้านเสร็จ ใครจะตรวจ? 
หากนักเรียนได้ทำการส่งแบบฝึกหัด จะมีทีมงาน Mentor ของเราจะตรวจการบ้านและให้คำแนะนำกับคุณภายใน 5-7 วัน
LinkedIn, Portfolio และ Resume Review คืออะไร? 
คุณจะได้รับการทบทวน LinkedIn, Portfolio และ Resume ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากที่สุด โดยการตรวจเช็คจะตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้งต่อ 1 คน
ฉันสามารถเรียนคอร์สหรือ Skill Track ใดก็ได้หรือไม่? มีข้อจำกัดหรือไม่?
คุณมีอิสระที่จะเรียนรู้ทุกคอร์สและทุก Skill Track ที่เราเสนอโดยไม่มีข้อจำกัด เราอยากให้คุณสามารถสำรวจและเพิ่มทักษะได้อย่างไม่มีขอบเขต
No items found.