JOB GUARANTEE

M.Sc Data Analytics

เรียน ป.โท Data Analytics ได้งานหรือได้เงินคืน
หลักสูตร 100% ออนไลน์ ลงมือทําโปรเจกต์จริงๆ
Mentor และ Career Coach ตัวต่อตัว
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 18 เดือน
สมัครวันนี้
MSc. in Management of Digital Technology Innovation (Specialization  Data Analytics)

สายงาน Data Analyst

+฿9.1k

การขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักศึกษา M.Sc. Software Engineering
ใน M.Sc. Software Engineering นี้ คุณจะ:
เขียนโค้ดในภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
ทำความเข้าใจทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์และ เครื่องมือต่างๆ
ทดสอบความรู้ของคุณโปรเจกต์ที่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงาน
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและภาษาที่นักพัฒนาใช้:
สร้างเว็บและแอปพลิเคชันแบบมืออาชีพในเก้าเดือน
สมัครวันนี้
Mentor แบบส่วนตัว
รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ
เรียนออนไลน์
ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
Project-Based Learning
นำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์มากมาย
โค้ชด้านอาชีพ
โค้ชจะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่ ปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

หลักสูตร

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
2-5 เดือน
10.5 หน่วยกิต
ทักษะที่ได้เรียนรู้

Data Driven Decisions with Data Analytics

1.5 หน่วยกิต
อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนงานการแก้ปัญหาที่มีส่วนทําให้เกิดสถานการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การ อภิปรายการใช้ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ นักวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการป้อนและจัดระเบียบข้อมูล อธิบายแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการ คิดอย่างมีโครงสร้าง การสาธิตการใช้สเปรดชีตสําหรับการทํางานขั้นพื้นฐานของ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Microsoft Excel

Data Processing for Analytics

1.5 หน่วยกิต
การกําหนดความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยอ้างอิงถึงประเภทของความสมบูรณ์และความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของ ข้อมูล ใช้ฟังก์ชัน SQL พื้นฐานสําหรับใช้ในการล้างตัวแปรสตริงในฐานข้อมูล การพัฒนาคําสั่ง SQL พื้นฐานเพื่อ ใช้กับฐานข้อมูล อธิบายกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการทําความสะอาด ข้อมูล
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Microsoft Excel
SQL

Data Anaytics Foundations

1.5 หน่วยกิต
การกําหนดและอธิบายแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ ระบบนิเวศของข้อมูล การดําเนินการประเมินตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างเฉพาะของการ ประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ อภิปรายถึงบทบาทของสเปรดชีต ภาษาสําหรับการใช้ค้นหา และเครื่องมือ สร้างฉากทัศน์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงเฉพาะกับงาน/ตําแหน่ง
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Microsoft Excel

Innovation Synthesis

1.5 หน่วยกิต
Innovation Synthesis เป็นหลักสูตรระดับสูงที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริมนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ หลักสูตรนี้สำรวจกระบวนการนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเน้นการรวมกลุ่มความคิด แนวคิด และปฏิบัติการจากด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์คำตอบใหม่สำหรับปัญหาที่ซับซ้อน ผ่านการเรียนรู้ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติทางจริยธรรม และการศึกษากรณีจริง นักเรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการสังเคราะห์นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริง
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Programming with Python I

1.5 หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมและภาษา Python เบื้องต้น รู้จักกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมหลัก ๆ เช่น โครงสร้างข้อมูล เงื่อนไข ลูป ตัวแปร และฟังก์ชัน รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการเขียนและใช้งาน Python
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Python
Pandas

Programming with Python II

1.5 หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมและภาษา Python ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมไพทอน โดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบทั่วไป การเขียนฟังก์ชันแบบกำหนดเอง และการอ่านและการเขียนไปยังไฟล์
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Python
Pandas

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
2-5 เดือน
10.5 หน่วยกิต
ทักษะที่ได้เรียนรู้

Data Exploration

1.5 หน่วยกิต
อธิบายปัจจัยที่จําเป็นต้องพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล อภิปรายความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลเอนเอียงและเป็นกลาง อธิบายฐานข้อมูลโดยอ้างอิงถึงหน้าที่และส่วนประกอบต่าง ๆ อธิบายแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการจัดระเบียบข้อมูลๆ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Data Analysis

1.5 หน่วยกิต
อภิปรายถึงความสําคัญของการจัดระเบียบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากการเรียงลําดับและตัวกรอง แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแปลงและการจัดรูปแบบของข้อมูล การใช้ฟังก์ชันและไวยากรณ์เพื่อสร้างคําสั่ง SQL สําหรับการรวมข้อมูลจากตารางฐานข้อมูลหลายตาราง อธิบายการใช้ฟังก์ชัน เพื่อทําการคํานวณพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลในสเปรดชีต
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Data Visualization I

1.5 หน่วยกิต
อธิบายการใช้การนําเสนอข้อมูลเชิงภาพข้อมูลเพื่อสื่อสาร นําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือการนําเสนอข้อมูลแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลและทําความเข้าใจการใช้งาน
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
PowerBI
Tableau

Data Visualization II

1.5 หน่วยกิต
อธิบายเรื่องราวเพื่อการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรวมถึงการอ้างอิงถึงความสําคัญและคุณลักษณะ อธิบายหลักการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
PowerBI
Tableau

Data Analysis with R I

1.5 หน่วยกิต
อธิบายภาษาโปรแกรม R และสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม อธิบายแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา R รวมถึงฟังก์ชัน ตัวแปร ชนิดข้อมูล ไพพ์ และเวกเตอร์
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
R Programming Language

Data Analysis with R II

1.5 หน่วยกิต
คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่เป็นขั้นสูงในการใช้ R ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการใช้แพ็กเกจที่มีประสิทธิภาพใน R เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
R Programming Language

Data Analytics Capstone

1.5 หน่วยกิต
การแยกความแตกต่างระหว่างส่วนสําคัญ กรณีศึกษา และพอร์ตโฟลิโอ การระบุคุณลักษณะและคุณลักษณะที่ สําคัญของกรณีศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ การใช้แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูลกับชุดข้อมูลที่กําหนด อภิปรายการใช้กรณีศึกษา/ผลงาน
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
1.5-4.5 เดือน
10.5 หน่วยกิต

Digital Laws and Regulatory Compliance for Cybersecurity and Data Protection

1.5 หน่วยกิต
ศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผ่านการศึกษากรณีจริงและการทบทวนการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูล
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Digital Transformation I

1.5 หน่วยกิต
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ธุรกิจและองค์กรปรับตัวในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในส่วนที่ 1 นี้, นักเรียนจะได้รับพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล รวมถึงการสร้างกรอบงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการทำให้ธุรกิจดิจิทัลในองค์กรของตนเอง
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Digital Transformation II

1.5 หน่วยกิต
ส่วนที่ 2 ของหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเน้นการสร้างกลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินการเพื่อปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในองค์กร นอกจากนี้ยังจะเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่สามารถใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนี้ในองค์กรของตนเองในอุดมคติดิจิทัลและโลกธุรกิจที่เรียลไทม์แบบออนไลน์
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Artificial Intelligence

1.5 หน่วยกิต
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี้เป็นการศึกษาพื้นฐานที่ทำให้นักเรียนค้นพบและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของปัญญาประดิษฐ์ นักเรียนจะได้รับความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ในโลกที่ยุคดิจิทัลอยู่ในขณะนี้ หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตที่ต้องการความเข้าใจในสาขานี้
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Business Research

1.5 หน่วยกิต
วิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ หลักการความสําคัญ เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกําหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การเขียนรายงาน และนําเสนอผลการวิจัย ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Cloud Technology

1.5 หน่วยกิต
หลักสูตรเทคโนโลยีคลาวด์นี้เน้นการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างและดูแลระบบคลาวด์ รวมถึงการปรับใช้เทคโนโลยีนี้ในองค์กรเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Amazon Web Service

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
12 เดือน
6 หน่วยกิต

Independent Study

6 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาเลือกประเด็นหรือปัญหาที่สนใจเกี่ยวกับสาขาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ดาวน์โหลด หลักสูตร MSc. Data Analytics
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตและเรียนรายวิชาในคอร์สออนไลน์

วิชาบังคับ 12 รายวิชา(18 หน่วยกิต) และวิชาเลือก 8 รายวิชา(12 หน่วยกิต)

สอบรายวิชาในคอร์สออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต

  • จะต้องได้ระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
  • จะต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี หลังจาก ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น และเก็บ หน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต

ได้รับประกาศนียบัตรรายวิชาและเก็บ หน่วยกิตรายวิชาเมื่อสอบในคอร์สออนไลน์ผ่านเกณฑ์

ได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ และเก็บหน่วยกิตรายวิชาบังคับครบ 18 หน่วยกิต (12 วิชา)

นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตยื่นวุฒิ ปริญญาตรีและเอกสารเพื่อสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย และดําเนินการโอน หน่วยกิต

ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเกณฑ์ในคอร์สออนไลน์ให้ครบ 30 หน่วยกิต (20 วิชา) ตามโครงสร้าง หลักสูตร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3,00 สอบผ่าน IS และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

WeStride Job Guarantee

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

ข้อกำหนดรับประกันคืนเงิน:
เสร็จสิ้นโมดูลการฝึกอบรมทั้งหมดตรงเวลา
ส่งโครงการและงานทั้งหมดภายในกำหนด
ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำในการหางานของเรา

วิธีการเรียนที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

หากคุณเคยลองเรียนผ่าน YouTube ก่อนหน้านี้ คุณจะเข้าใจข้อจำกัดในการพัฒนาทักษะของคุณ มนุษย์เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

วิธีการที่ได้รับการยืนยันแล้วของ WeStride เน้นการเรียนรู้ที่เน้นให้คุณได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรกจากทีมงาน
ประวัติ Mentor
ความเชี่ยวชาญจาก Mentor ของคุณ
พัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วกับผู้เชี่ยวชาญที่คอยสนับสนุนคุณทุกขั้นตอน นัดคุยกับ Mentor ได้ตลอดเวลา
คำปรึกษาจาก โค้ชอาชีพ ของคุณ
เตรียมตัวสำหรับการค้นหางานให้พร้อม โค้ชอาชีพของคุณจะช่วยให้คุณมีความเชื่อมั่นและความรู้เพื่อทำหน้าที่งาน
การสนับสนุนจาก Student Success ของคุณ
Student Success Manager ของคุณจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่และช่วยให้คุณปฏิบัติตามแผนการศึกษาไปสู่การสำเร็จของคุณ
การสนับสนุนจาก Community ของคุณ
คุณไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะที่นี่คุณมีชุมชนของผู้เรียนที่เหมือนคุณ
Faculty
Dr. Tanainan Tanantpapat
MDTI Program Director
ดูประวัติ
Dr. Wisut Suwansukroj
MDTI Program Director, Royal Initiative Discovery Institute, Communication Coordinator
ดูประวัติ
Dr. ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
Director and Vice-Chairman of The University Council, Director of Automation and Innovation Center
ดูประวัติ
Dr. Wilailuk Rakbumrung
Assistant Professor, Head of Master of Management Program in Innovative Management
ดูประวัติ
Mentors
Napasorn Lalitsasivimol
Business Intellgience @ Shoppee
Sorayuth Meeyim
Data Scientist @ CJ Express
Chonnakarn Rungjaroenporn
Data Engineer @Adastra
Pakkaphong Akbhut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Napasorn Lalitsasivimol
Software Engineer @ SCB 
Jaturon Niyarut
Software Engineer @ Chiangmai University
Saksorn Srisak
Career Coach @ WeStride Institute of Technology

สานฝันในสายงานของคุณกับโค้ชที่ปรึกษาด้านอาชีพของคุณ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพของเรา การพูดคุยแบบ 1:1 กับโค้ชด้านอาชีพของคุณ และการสัมภาษณ์จำลอง จะช่วยให้คุณได้งานในฝัน คุณสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้และบริการสนับสนุนด้านอาชีพทั้งหมดของเราเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากจบโปรแกรม
โค้ชด้านอาชีพส่วนตัว

สนับสนุนและแนะนำคุณตั้งแต่วันแรกจนกว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน

เตรียมพร้อมด้านอาชีพ

เคล็ดลับจากผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่ช่ำชอง

จำลองการสัมภาษณ์

ฝึกฝนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงเทคนิคอย่างไม่จำกัด

การรับสมัครงานจากหุ้นส่วน

เชื่อมต่อกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ต้องการรับสมัครคุณโดยตรง

องค์กรชั้นนําที่อยู่ใน Talent Network ของเรา

Learning Hub ของเรา

พบกับที่ปรึกษาของคุณ ผู้เรียนคนอื่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Hub) ของเรา เราจัดกิจกรรมสนุก (แต่ไม่บังคับ) ทุกสุดสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเป็นบุคคล

Ekkamai Hub

30 Sukhumvit 61, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand

Thonglor Hub

808/2-3 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

Silom Hub

Charn Issara Tower 1 - Ground Floor - Unit 47, 942 Rama IV Rd, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

ลงทุนในอนาคตกับราคา ที่เอื้อมถึงได้

*ราคาไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชา IndependentStudy (IS) และค่าธรรมเนียมเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาโทของ SAU: 54,000 บาท

*ราคาไม่รวมค่าสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination): 5,000 บาท/ครั้ง

*เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ SAU จะต้องศึกษาวิชา IS ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
คุ้มค่าที่สุด
Sale
฿36,000 ฿72,000
จ่ายเต็ม
ราคาคุ้มค่าที่สุด
ชำระเมื่อสมัครเรียน
฿74,000
คล่องตัวที่สุด
฿7,400/เดือน
ผ่อน บัตรเครดิต 10 เดือน
ชำระค่าเรียนรายเดือน
ชำระเงินรายเดือน
฿7,600
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿76,000
เข้าถึงง่ายสุด
฿600-2,000/เดือน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สมัครสินเชื่อและผ่อนชำระ
ชำระเงินรายเดือน
฿600-2,000 + ดอกเบี้ย
แอปกู้เงินผ่าน

จ่ายเต็มจํานวน

คุ้มค่าที่สุด
เทอม 1
฿31,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿33,500
เทอม 2
฿31,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿33,500
เทอม 3
฿27,000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿29,000

ผ่อน บัตรเครดิต 0% 10 เดือน

คล่องตัวที่สุด
เทอม 1
฿35,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿33,500
เทอม 2
฿35,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿33,500
เทอม 3
฿31,000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿29,000

คําถามที่พบบ่อย

ฉันจะได้งานประเภทใดหลังจากจบหลักสูตร M.Sc in Management of Digital Technology Innovation (Data Analytics Major)
หลังจากคุณจบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ปริญญาโท แล้ว เราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ สนับสนุนคุณในด้านการหางานครั้งแรก ด้านล่างนี้คือตำแหน่งงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจบหลักสูตรการอบรม:

- Data Analyst
- Business Analyst
- Business Intelligence Analyst
- Data Specialist Analytics
- Consultant Operations Analyst
- Analytics Specialist

ไม่มีความรู้สามารถเรียนได้ไหม
ผู้ที่ต้องการเรียนคอร์สนี้สามารถเรียนได้เพราะในหลักสูตรของเรานั้นจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนมีสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงาน
มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?
หลักสูตร ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน
ภาษาที่ใช้สอนในหลักสูตรคือภาษาอะไร?
หลักสูตรของเราจะสอนเป็นภาษาไทย 100%

รีวิวจากนักเรียนของเรา

เรียนแล้วได้ทักษะ และ Certificate ประดับ Portfolio

Hard Skills
Front-end Web Development (MERN Stack)
Data Structures and Algorithms
Databases (SQL)
Build and Deploying Full-Stack Web Applications
Python
Soft Skills
Storytelling
Public Speaking
Negotiations
WeStride Certificate
Southeast Asia University
Meeting

พูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณ

รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกทางการชำระเงิน หลักสูตรของเรา และตอบคำถามที่คุณต้องการอยากทราบเพิ่มเติม
นัดเวลา ปรึกษา