Faculty ของเรา

เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอนและให้ความรู้อย่างเต็มที่จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาหลายปี

สอนหลักสูตรปริญญาโทของเรา

Tanainan Tanantpapat
Program Director of Innovation Management, Management of
Digital Technology Innovation (MDTI), Graduate School, southeast asia university
Appointments
 • Program Director of Innovation Management, Management of
  Digital Technology Innovation (MDTI), Graduate School
Education
 • Chulalongkorn University, Doctor of Philosophy (Ph.D.), Technopreneurship and Innovation Management Program (2014-2019)
 • Assumption University, Bangkok, Thailand, Master of Management (MM), Organization Development and Management (2004-2006)
 • Mahidol University International College, Salaya, Nakonpathom, Bachelor of Arts in Business Administration, Management Information System (1998-2001)
Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
 • Royal Initiative Discovery Institute, Communication and Public Relations Coordinator (2021/09 – Present)
 • Thailand Convention & Exhibition Bureau, Tourism Promotion Manager (2009/10– 2010/06)
 • The Office of The Board of Investment, FDI (2004/10 – 2008/06)
Courses
  All Publications
  • Otanasap, N., Bungkomkhun, P., & Tanantpapat, T. (2023). Pre-Impact Fall
   Detection System Using Logistic Regression Model. SAU JOURNAL OF
   SCIENCE & TECHNOLOGY, 9(1). JAN-JUN 2023. THA.
  • Tanantpapat, T., Thongbor, A., Kaewrujee, N., Tunchaiyaphum, S., &
   Peechapol, C. (2023). The Effect of Meditation on Learning Performance: A
   Review. SAU Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 13–33.
  • Bowornthammjak, A., Jirayus, P., & Tanantpapat, T. . (2022). Technology
   advantage and technology adoption factors related to SMART DEVICES
   purchase decision of Bangkok population. SAU Journal of Social Sciences &
   Humanities, 6(1), 110–118.
  • ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์ และ ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์. (2022). การ ศึกษาองค์ประกอบความพร้อมชุมชน
   ส าหรับการพัฒนาชุมชนไป สู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มเขตธนบุรี เหนือ. วารสารวิชาการ
   มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยี อีสเทิร์น, 19(2).
  • Tanantpapat, T., Kuama, A., Vadhanasindhu, P., & Srimai, S. (2019).
   Community Sufficiency Economy Readiness for Sustainable Agriculture and
   Tourism Development. PSAKU International Journal of Interdisciplinary
   Research, 8.
  • Tanantpapat, T. (2017). A Study of Community Readiness for Sustainable
   Community Development. Paper presented at the 28th International
   Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), GLOBAL
   ASSOCIATION FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH
   (GAHSSR), Asian Institute of Technology (AIT), Conference Center, Bangkok,
   Thailand.
  Dr. Piyapong Paowanich
  Director and Vice Chairman of the University Council,
  lecturer, Director of Automation Innovation Center, southeast asia university
  Appointments
  • ตําแหน่งกรรมการและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
  • ผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการ
  • ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมด้านออโตเมชั่น
  • ผู้สอนประจ าวิชาคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Data Science, Data Analytic ระดับปริญญาโท
  Education
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Ph.D. (Business Administration), 2565
  • University of Illinois at Urbana - Champaign, การจัดการและการบริหารระบบข้อมูลองค์กร (MIS), การเงินและการบัญชี (Finance and Accounting), 2542
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์, 2536
  Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
  • บริษัท Executrain และบอสตันเน็ตเวิร์ค, ผู้สอนวิชา ISO 22301 Business Continuity Planning, ผู้สอนวิชา Cisco Network Design and Implementing, ผู้สอนวิชา Google Application (มิถุนายน 2549)
  • ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป
  • ที่ปรึกษาการเคหะแห่งชาติ
  • หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ Digital Signage โดยใช้โครงสร้าง WEB และ Internet ในการส่งข้อมูลสื่อและข้อมูล
   ควบคุมการแสดงผล
  • บริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น ตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสโปรดักส์ (มิถุนายน 2546 – เมษายน 2548)
  Honors
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของกลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น เพื่อท าการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาการจัดการ MIS, การเงินและการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยประจ ารัฐ Illinois ที่เมือง Urbana-Champaign
  • สมาชิกชมรมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Courses
  • Securities, Law and Ethics for Digital Technologies - M.Sc. in Management of Digital Technology Innovation (Specialization in Software Engineering)
  All Publications
  • Otanasap, N., Bungkomkhun, P., & Tanantpapat, T. (2023). Pre-Impact Fall
   Detection System Using Logistic Regression Model. SAU JOURNAL OF
   SCIENCE & TECHNOLOGY, 9(1). JAN-JUN 2023. THA.
  • Tanantpapat, T., Thongbor, A., Kaewrujee, N., Tunchaiyaphum, S., &
   Peechapol, C. (2023). The Effect of Meditation on Learning Performance: A
   Review. SAU Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 13–33.
  • Bowornthammjak, A., Jirayus, P., & Tanantpapat, T. . (2022). Technology
   advantage and technology adoption factors related to SMART DEVICES
   purchase decision of Bangkok population. SAU Journal of Social Sciences &
   Humanities, 6(1), 110–118.
  • ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์ และ ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์. (2022). การ ศึกษาองค์ประกอบความพร้อมชุมชน
   ส าหรับการพัฒนาชุมชนไป สู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มเขตธนบุรี เหนือ. วารสารวิชาการ
   มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยี อีสเทิร์น, 19(2).
  • Tanantpapat, T., Kuama, A., Vadhanasindhu, P., & Srimai, S. (2019).
   Community Sufficiency Economy Readiness for Sustainable Agriculture and
   Tourism Development. PSAKU International Journal of Interdisciplinary
   Research, 8.
  • Tanantpapat, T. (2017). A Study of Community Readiness for Sustainable
   Community Development. Paper presented at the 28th International
   Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), GLOBAL
   ASSOCIATION FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH
   (GAHSSR), Asian Institute of Technology (AIT), Conference Center, Bangkok,
   Thailand.
  Wilailuk Rakbumrung
  Assistant Professor, Head of Master of Management Program in Innovative Management
  Appointments
  • ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน )
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560-2564)
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560-2561)
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2555-2560)
  • หัวหน้าสํานักงานโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา สู่ท้องถิ่น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2548-2553)
  Education
  • ปริญญาเอก วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-2560
  • ปริญญาโท วท.ม. (สารสนเทศทางธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554-2556
  • ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2552
  • ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2544-2548
  Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
  • ที่ปรึกษาโครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE)
   กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561
  • ที่ปรึกษาการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานการกีฬาแห่ง
   ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สําคัญ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ
   และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
   พ.ศ.2563 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาด้าน การประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคพื้นดินในระบบ
   ดิจิตอล ระดับภูมิภาค 4 ภาค พ.ศ.2564
  • ที่ปรึกษาการศึกษา สํารวจ วิจัยความต้องการการรับชมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อข่าวและ
   รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ) ประจําปีงบประมาณ 2562
  • ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจ วิจัย ความต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายในการรับชมรายการ
   โทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค
   พ.ศ.2563 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาโครงการสํารวจค่านิยมองค์กร ประจําปี พ.ศ.256๔ การไฟฟ้านครหลวง
  • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน พ.ศ.256๔
   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
  • ที่ปรึกษาโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และจัดทําแผนการบริหารจัดการ
   (Business Plan) กิจกรรมชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
   (องค์การมหาชน)
  Courses
  • Business Research - M.Sc. in Management of Digital Technology Innovation (Specialization in Software Engineering)
  All Publications
  • Uiphanit, T., Unekontee, J., Wattanaprapa, N., Jankaweekool, P., & Rakbumrung, W. (2020). Using Augmented Reality (AR) for Enhancing Chinese Vocabulary Learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(17), pp. 268–276. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i17.15161
  • Wilailuk Rakbumrung, Premkamon Jankaweekool, NuttavutPhonsri, Kanyamon    Kanchanathaveekul.(2020)Improving team innovative efficiency via social media          and Transactive memory system. International Journal ofPsychosocial  Rehabilitation.ISSN:1475-7192. Volume 24 : Issue 7, March. Pages: 1517-1532.
  • Rakbumrung, W., & Sang-on, P. . (2022). The Factors Influencing Acceptance of Applications by The Elderly. Journal of Innovation and Management, 7(2), 7–23. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244042
  • Patikanang, C. ., & Rakbumrung, W. . (2020). Factors Influencing the Acceptance of the Innovative for the Government Savings Bank’s Face-recognition-based ATM Transactions in Bangkok. Journal of Innovation and Management, 5(-), 14–30. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244217
  • Factors Influencing the Acceptance of the Innovation Prototype of the Customer Relation Management with a Robotic Program in Line Bot : A Case Study of Flora Ville Golf and Country Club
  • Kullayapichet, C., & Rakbumrung, W. . (2020). Innovative Prototype development for Concrete Sales Management of Saha Nakhonpathom Concrete Co., Ltd. Journal of Innovation and Management, 5(-), 43–56. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244429
  Wisut Suwansukroj
  LECTURER, southeast asia university
  Appointments
  • Lecturer Southeast Asia University
  Education
  • ปริญญาเอก วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-2560
  • ปริญญาโท วท.ม. (สารสนเทศทางธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554-2556
  • ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2552
  • ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2544-2548
  Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
  • ที่ปรึกษาโครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE)
   กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561
  • ที่ปรึกษาการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานการกีฬาแห่ง
   ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สําคัญ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ
   และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
   พ.ศ.2563 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาด้าน การประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคพื้นดินในระบบ
   ดิจิตอล ระดับภูมิภาค 4 ภาค พ.ศ.2564
  • ที่ปรึกษาการศึกษา สํารวจ วิจัยความต้องการการรับชมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อข่าวและ
   รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ) ประจําปีงบประมาณ 2562
  • ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจ วิจัย ความต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายในการรับชมรายการ
   โทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค
   พ.ศ.2563 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาโครงการสํารวจค่านิยมองค์กร ประจําปี พ.ศ.256๔ การไฟฟ้านครหลวง
  • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน พ.ศ.256๔
   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
  • ที่ปรึกษาโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และจัดทําแผนการบริหารจัดการ
   (Business Plan) กิจกรรมชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
   (องค์การมหาชน)
  Courses
  • Otanasap, N., Bungkomkhun, P., & Tanantpapat, T. (2023). Pre-Impact Fall
   Detection System Using Logistic Regression Model. SAU JOURNAL OF
   SCIENCE & TECHNOLOGY, 9(1). JAN-JUN 2023. THA.
  All Publications
  • Uiphanit, T., Unekontee, J., Wattanaprapa, N., Jankaweekool, P., & Rakbumrung, W. (2020). Using Augmented Reality (AR) for Enhancing Chinese Vocabulary Learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(17), pp. 268–276. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i17.15161
  • Wilailuk Rakbumrung, Premkamon Jankaweekool, NuttavutPhonsri, Kanyamon    Kanchanathaveekul.(2020)Improving team innovative efficiency via social media          and Transactive memory system. International Journal ofPsychosocial  Rehabilitation.ISSN:1475-7192. Volume 24 : Issue 7, March. Pages: 1517-1532.
  • Rakbumrung, W., & Sang-on, P. . (2022). The Factors Influencing Acceptance of Applications by The Elderly. Journal of Innovation and Management, 7(2), 7–23. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244042
  • Patikanang, C. ., & Rakbumrung, W. . (2020). Factors Influencing the Acceptance of the Innovative for the Government Savings Bank’s Face-recognition-based ATM Transactions in Bangkok. Journal of Innovation and Management, 5(-), 14–30. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244217
  • Factors Influencing the Acceptance of the Innovation Prototype of the Customer Relation Management with a Robotic Program in Line Bot : A Case Study of Flora Ville Golf and Country Club
  • Kullayapichet, C., & Rakbumrung, W. . (2020). Innovative Prototype development for Concrete Sales Management of Saha Nakhonpathom Concrete Co., Ltd. Journal of Innovation and Management, 5(-), 43–56. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244429