อาจารย์ของเรา

เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอนและให้ความรู้อย่างเต็มที่จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สอนหลักสูตรปริญญาโทของเรา

มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมา 10+ ปี

อาจารย์สอนืที่มหาวิทยาลัย

องค์กรที่อาจารย์ของเราสอน

Close Modal

ดร.ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์

Program Director of Innovation Management, Management of
Digital Technology Innovation (MDTI), Graduate School
Education
 • Chulalongkorn University, Doctor of Philosophy (Ph.D.), Technopreneurship and Innovation Management Program (2014-2019)
 • Assumption University, Bangkok, Thailand, Master of Management (MM), Organization Development and Management (2004-2006)
 • Mahidol University International College, Salaya, Nakonpathom, Bachelor of Arts in Business Administration, Management Information System (1998-2001)
Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
 • Royal Initiative Discovery Institute, Communication and Public Relations Coordinator (2021/09 – Present)
 • Thailand Convention & Exhibition Bureau, Tourism Promotion Manager (2009/10– 2010/06)
 • The Office of The Board of Investment, FDI (2004/10 – 2008/06)
Courses
  All Publications
  • Otanasap, N., Bungkomkhun, P., & Tanantpapat, T. (2023). Pre-Impact Fall
   Detection System Using Logistic Regression Model. SAU JOURNAL OF
   SCIENCE & TECHNOLOGY, 9(1). JAN-JUN 2023. THA.
  • Tanantpapat, T., Thongbor, A., Kaewrujee, N., Tunchaiyaphum, S., &
   Peechapol, C. (2023). The Effect of Meditation on Learning Performance: A
   Review. SAU Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 13–33.
  • Bowornthammjak, A., Jirayus, P., & Tanantpapat, T. . (2022). Technology
   advantage and technology adoption factors related to SMART DEVICES
   purchase decision of Bangkok population. SAU Journal of Social Sciences &
   Humanities, 6(1), 110–118.
  • ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์ และ ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์. (2022). การ ศึกษาองค์ประกอบความพร้อมชุมชน
   ส าหรับการพัฒนาชุมชนไป สู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มเขตธนบุรี เหนือ. วารสารวิชาการ
   มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยี อีสเทิร์น, 19(2).
  • Tanantpapat, T., Kuama, A., Vadhanasindhu, P., & Srimai, S. (2019).
   Community Sufficiency Economy Readiness for Sustainable Agriculture and
   Tourism Development. PSAKU International Journal of Interdisciplinary
   Research, 8.
  • Tanantpapat, T. (2017). A Study of Community Readiness for Sustainable
   Community Development. Paper presented at the 28th International
   Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), GLOBAL
   ASSOCIATION FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH
   (GAHSSR), Asian Institute of Technology (AIT), Conference Center, Bangkok,
   Thailand.
  Close Modal

  อ.วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์

  Lecturer
  Appointments
  • Lecturer Southeast Asia University
  Education
  • Suffolk University, Master of Business Administration (Concentration in Finance), December 1998
  • Chulalongkorn University Bangkok, Bachelor of Engineering Major in Computer Engineering, March 1993
  Experience:
  • Consultant, May 2007-Current
  • Operation Director / Consultant, Blueprint Solutions, May 2007-Current
  • ACL Bank/Bualuang Finance, Assistant Vice President, July 2003 – Oct 2006
  • Fechtor, Detwiler & Co., IT Manager, Feb 1998 – May 2003
  Courses
  • Security, Privacy and Assurance of Information Systems, Security in Data Communication” /IT Audit
   IT General Control GTAG IIA, Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • Project Management Professional
  • Business Continuity Mgmt ISO22301/ (IT) Risk Management ISO31000/27005/ Crisis Response
  • Security, Privacy and Assurance of Information Systems, Security in Data Communication, IT Audit
   IT General Control GTAG IIA, Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • Information Security Awareness Training & ISO27701/ ISO 27001/GDPR /PDPA
  • ITIL Foundation for IT Service Management, ISO 20000:2011, IT Outsourcing
  • Information Security Awareness Training & ISO27701/ ISO 27001/GDPR /PDPA
  All Certifications
  • Project Management Professional (PMP) from Project Management Institute
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) from ISC2
  • Certified Business Continuity Institute (CBCI) & (MBCI) from Business Continuity Institute
  • Certified Internal Auditor (CIA) from Institute Internal Auditor
  • CISA CISM CRISC from Information Systems Audit and Control Association
  • CRISC Accredited Instructor And Several Certifications: ITIL4 /AWS Certified Cloud Practitioner
   (CLF)/ CEH /Security + / ITILv2/ ITILv3 /ISO20000/ISFS 27002 MCTS: Project 2007 /MCSE+I /
   MCDBA / CCNA / NASD (Series 7) /Novell CNA/ LPI Level 1 / Master CIW Admin / CIW Security
   Analyst / CIA
  Close Modal

  พรพิมล บังคมคุณ

  อาจารย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  Appointments
  • อาจารย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  Education
  • ปร.ด., วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2555
  • M.B.A., Business Computer Information Technology, North Texas
   State University (USA), 2527
  • สต.บ., สถิติศาสตร บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
  Courses
  • Otanasap, N., Bungkomkhun, P., & Tanantpapat, T. (2023). Pre-Impact Fall Detection
   System Using Logistic Regression Model. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY,
   9(1). JAN-JUN 2023. THA.
  • Chalermsuk, C., Saengsupphaseth, N., Otanasap, N., Chetsurakul, S., Kanchanawongkul,
   V., & Bangkomkun, P. (2021, November). IoT-Based Touchless Remote Control for
   Robotic Arm Using Kinect. In 2021 13th International Conference on Knowledge and
   Systems Engineering (KSE) (pp. 1-5). IEEE.
  • Otanasap, N., Chalermsuk, C., & Bungkomkhun, P. (2019). A Survey of IoT: Advances in
   Smart and Dynamic Environmental Monitoring. Presented at the 8 th International
   Conference on Environmental Engineering, Science and Management, Bangkok,
  Close Modal

  ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ รักบำรุง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขานวัตกรรมการจัดการ
  Appointments
  • ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน )
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560-2564)
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560-2561)
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2555-2560)
  Education
  • ปริญญาเอก วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-2560
  • ปริญญาโท วท.ม. (สารสนเทศทางธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554-2556
  • ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2552
  • ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2544-2548
  All Publications
  • Uiphanit, T., Unekontee, J., Wattanaprapa, N., Jankaweekool, P., & Rakbumrung, W. (2020). Using Augmented Reality (AR) for Enhancing Chinese Vocabulary Learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(17), pp. 268–276. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i17.15161
  • Wilailuk Rakbumrung, Premkamon Jankaweekool, NuttavutPhonsri, Kanyamon    Kanchanathaveekul.(2020)Improving team innovative efficiency via social media          and Transactive memory system. International Journal ofPsychosocial  Rehabilitation.ISSN:1475-7192. Volume 24 : Issue 7, March. Pages: 1517-1532.
  • Rakbumrung, W., & Sang-on, P. . (2022). The Factors Influencing Acceptance of Applications by The Elderly. Journal of Innovation and Management, 7(2), 7–23. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244042
  • Patikanang, C. ., & Rakbumrung, W. . (2020). Factors Influencing the Acceptance of the Innovative for the Government Savings Bank’s Face-recognition-based ATM Transactions in Bangkok. Journal of Innovation and Management, 5(-), 14–30. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244217
  • Factors Influencing the Acceptance of the Innovation Prototype of the Customer Relation Management with a Robotic Program in Line Bot : A Case Study of Flora Ville Golf and Country Club
  • Kullayapichet, C., & Rakbumrung, W. . (2020). Innovative Prototype development for Concrete Sales Management of Saha Nakhonpathom Concrete Co., Ltd. Journal of Innovation and Management, 5(-), 43–56. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/244429
  Close Modal

  ดร. ปิยพงศ์ เผ่าวณิช

  ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมด้านออโตเมชั่น
  Appointments
  • ตําแหน่งกรรมการและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
  • ผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการ
  • ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมด้านออโตเมชั่น
  • ผู้สอนประจ าวิชาคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Data Science, Data Analytic ระดับปริญญาโท
  Education
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Ph.D. (Business Administration), 2565
  • University of Illinois at Urbana - Champaign, การจัดการและการบริหารระบบข้อมูลองค์กร (MIS), การเงินและการบัญชี (Finance and Accounting), 2542
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์, 2536
  Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
  • บริษัท Executrain และบอสตันเน็ตเวิร์ค, ผู้สอนวิชา ISO 22301 Business Continuity Planning, ผู้สอนวิชา Cisco Network Design and Implementing, ผู้สอนวิชา Google Application (มิถุนายน 2549)
  • ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป
  • ที่ปรึกษาการเคหะแห่งชาติ
  • หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ Digital Signage โดยใช้โครงสร้าง WEB และ Internet ในการส่งข้อมูลสื่อและข้อมูล
   ควบคุมการแสดงผล
  • บริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น ตําแหน่งผู้จัดการอาวุโสโปรดักส์ (มิถุนายน 2546 – เมษายน 2548)
  All Publications
  • Otanasap, N., Bungkomkhun, P., & Tanantpapat, T. (2023). Pre-Impact Fall
   Detection System Using Logistic Regression Model. SAU JOURNAL OF
   SCIENCE & TECHNOLOGY, 9(1). JAN-JUN 2023. THA.
  • Tanantpapat, T., Thongbor, A., Kaewrujee, N., Tunchaiyaphum, S., &
   Peechapol, C. (2023). The Effect of Meditation on Learning Performance: A
   Review. SAU Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 13–33.
  • Bowornthammjak, A., Jirayus, P., & Tanantpapat, T. . (2022). Technology
   advantage and technology adoption factors related to SMART DEVICES
   purchase decision of Bangkok population. SAU Journal of Social Sciences &
   Humanities, 6(1), 110–118.
  • ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์ และ ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์. (2022). การ ศึกษาองค์ประกอบความพร้อมชุมชน
   ส าหรับการพัฒนาชุมชนไป สู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มเขตธนบุรี เหนือ. วารสารวิชาการ
   มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยี อีสเทิร์น, 19(2).
  • Tanantpapat, T., Kuama, A., Vadhanasindhu, P., & Srimai, S. (2019).
   Community Sufficiency Economy Readiness for Sustainable Agriculture and
   Tourism Development. PSAKU International Journal of Interdisciplinary
   Research, 8.
  • Tanantpapat, T. (2017). A Study of Community Readiness for Sustainable
   Community Development. Paper presented at the 28th International
   Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), GLOBAL
   ASSOCIATION FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH
   (GAHSSR), Asian Institute of Technology (AIT), Conference Center, Bangkok,
   Thailand.
  ดร.ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์
  Program Director
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  อ. วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์
  Lecturer
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ดร. พรพิมล บังคมคุณ
  อาจารย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ รักบำรุง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขานวัตกรรมการจัดการ
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ดร. ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
  ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมด้านออโตเมชั่น
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ดร. ชนินทร เฉลิมสุข
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  อ. อภิชาติ คําปลิว
  อาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ดร.ธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  เรียนรู้เพิ่มเติม