Home
>
PowerBI

เรียน 

PowerBI

PowerBI เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำให้ข้อมูลเป็นภาพจาก Microsoft ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย

ทำไมต้องเรียน 

PowerBI

การเรียนรู้ PowerBI เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงานที่มีความหมาย PowerBI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการทำให้ข้อมูลเป็นภาพจาก Microsoft ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากมาย สร้างโมเดลข้อมูลแบบไดนามิก และสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย การมีความรู้ความเข้าใจใน PowerBI จะทำให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลและข้อสรุปที่สำคัญในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในหลายองค์กร

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

PowerBI

  • Business Intelligence Analyst
  • Data Analyst
  • Data Scientist
  • Business Analyst
  • Financial Analyst
  • Marketing Analyst
  • Operations Manager
  • BI Developer

หลักสูตร 

PowerBI