June Sale!
วันสุดท้าย

UX Design 7: การวิเคราะห์ และ การสงเคราะห์

Intermediate

Beginner

Expert

โมดูลนี้เน้นการสอนกระบวนการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยผู้ใช้ เพื่อนำข้อมูลที่ซับซ้อนมาเปลี่ยนแปลงให้มีความหมายและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เหมาะสำหรับนักออกแบบ UX นักวิจัย และผู้ที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

ทดลองเรียนฟรี
8
 ชั่วโมง
213
 นาที
6
 การบ้าน
0
 ข้อสอบ
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ 2-3/สัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

หลักสูตร

ยินดีต้อนรับสู่โมดูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ (analyse) และการสังเคราะห์ (synthesize) การวิจัย UX ของเรา ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่สำคัญในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยผู้ใช้ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ คุณจะได้ฝึกฝนทักษะในการตีความข้อมูลที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงมันเป็นข้อมูลที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบ UX นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง

รายละเอียดบทเรียน

Introduction

Learning Goals

วิเคราะห์ (Analyzing) และสังเคราะห์ (Synthesizing) คืออะไร

วิธีการสังเคราะห์การวิจัย

อะไรคือ Affinity Diagram

กรณีศึกษา Affinity Diagram

ขั้นตอนในการสร้าง Affinity Diagram

การสร้าง Affinity Diagram

วิธีใช้ Affinity Diagram

Affinity Diagram Templates

Project: Creating an Affinity Diagram

Feedback

00:41

00:06

07:14

01:39

02:38

06:13

07:04

18:53

02:38

00:03

1 questions

3 questions

1

Introduction และ Affinity Diagrams

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการและวัตถุประสงค์ของ affinity diagrams ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลจากการวิจัย UX เพื่อสร้างความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณจะได้ฝึกฝนการจำแนกและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อสร้างมุมมองที่ชัดเจนและทิศทางสำหรับการออกแบบที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ คุณยังจะพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างและวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์ และนำมาใช้ในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการออกแบบ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Introduction

Learning Goals

วิเคราะห์ (Analyzing) และสังเคราะห์ (Synthesizing) คืออะไร

วิธีการสังเคราะห์การวิจัย

อะไรคือ Affinity Diagram

กรณีศึกษา Affinity Diagram

ขั้นตอนในการสร้าง Affinity Diagram

การสร้าง Affinity Diagram

วิธีใช้ Affinity Diagram

Affinity Diagram Templates

Project: Creating an Affinity Diagram

Feedback

00:41

00:06

07:14

01:39

02:38

06:13

07:04

18:53

02:38

00:03

1 questions

3 questions

2

User Personas (Part 2)

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพผู้ใช้ในกระบวนการออกแบบ UX โดยเน้นไปที่การเชื่อมโยงข้อมูลจริงจากการวิจัย คุณจะได้ฝึกฝนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างบุคลิกภาพผู้ใช้ที่แม่นยำและเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ คุณจะพัฒนาทักษะในการนำบุคลิกภาพผู้ใช้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและการออกแบบที่เน้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

ทบทวน User Personas

Design และ Marketing Personas

สร้าง User Persona

User Persona Templates

Project: Creating User Personas

Feedback

00:05

03:07

05:31

24:32

00:07

1 questions

3 questions

3

Problem Statements

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของประโยคปัญหาในกระบวนการออกแบบ UX และวิธีการใช้ประโยคปัญหาในการระบุและนิยามปัญหาที่ต้องการแก้ไขในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณจะได้ฝึกฝนการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการวิจัยผู้ใช้เพื่อระบุปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาทักษะในการสื่อสารปัญหาและวัตถุประสงค์การออกแบบอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

อะไรคือ Problem Statement

วิธีการเขียน Problem Statement

Problem Statement Frameworks

Project: Writing Problem Statements

Feedback

00:04

06:37

11:20

03:14

1 questions

3 questions

4

Empathy Maps

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ของแผนที่ความเห็นอกเห็นใจในกระบวนการออกแบบ UX รวมถึงเทคนิคในการสร้างแผนที่ความเห็นอกเห็นใจจากข้อมูลวิจัยผู้ใช้ คุณจะได้ฝึกฝนการวิเคราะห์และการสื่อสารเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และข้อกังวลของผู้ใช้ พัฒนาทักษะในการใช้แผนที่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อปรับปรุงและตั้งคำถามเชิงลึกในการวิจัย UX ต่อไป

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

อะไรคือ Empathy Map

ส่วนประกอบของ Empathy Map

การสร้าง Empathy Map

Empathy Mapping Best Practices

Project: Empathy Maps

Feedback

00:06

04:26

05:09

15:40

02:59

1 questions

3 questions

5

User Journey Map

Learning Goals

What is a User Journey Map?

Components of a User Journey Map

User Journey Map Case Studies

Creating a User Journey Map

Project: User Journey Maps

Feedback

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

What is a User Journey Map?

Components of a User Journey Map

User Journey Map Case Studies

Creating a User Journey Map

Project: User Journey Maps

Feedback

00:05

03:58

06:18

06:25

46:22

1 questions

3 questions

6

User Flow

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ User Flow และความสำคัญของมันในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) คุณจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างของ User Flow ที่ดีและแย่ เพื่อเข้าใจผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ คุณจะเรียนรู้การสร้างแผนภูมิ User Flow ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และปรับปรุง User Flow ให้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

อะไรคือ User Flow

User Flow และ User Journey แตกต่างกันอย่างไร

เมื่อไหร่ควรสร้าง Create User Flow

User Flow Best Practices

Project: User Flow

Feedback

Certificate

Learning Goals

อะไรคือ User Flow

User Flow และ User Journey แตกต่างกันอย่างไร

เมื่อไหร่ควรสร้าง Create User Flow

User Flow Best Practices

Project: User Flow

Feedback

Certificate

7

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

เป็นส่วนหนึ่งของ Career Track:

เป็นส่วนหนึ่งของ Skill Track:

ฟังเสียงจริงจากนักเรียนของเรา

นักเรียนที่เคยเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนสายงาน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ด้วยการเรียนกับเรา

มากกว่าคอร์สออนไลน์ธรรมดา

เรียนรู้สกิลไอทีหลากหลาย ทั้งคอร์สเรียน IT เส้นทางทักษะ อีเวนท์สด และการทำโปรเจ็คจริง มีการันตีงาน 100%

พูดคุยกับเมนเทอร์ในชั่วโมงปรึกษา

เมนเทอร์ของเราพร้อมประจำการเพื่อช่วยเหลือคุณระหว่าง 6-10 ชั่วโมง/วัน ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์

สอบถามและคุยกับเพื่อนๆบน ออนไลน์ Community

มีคำถามหรือต้องการแบ่งปันอะไรบ้างไหม ส่งข้อความถึงเพื่อนๆ และผู้ช่วยสอนในชุมชนของเรา

เราจะตรวจการบ้านและโปรเจกต์ของคุณทั้งหมด

ส่งงานของคุณมาและรอรับฟีดแบ็ก ซึ่งเราจะพยายามตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน

การเรียนแบบสดผ่าน Bootcamp

รูปแบบการเรียนแบบ Flipped Learning ผ่านวิดีโอบทเรียนสำหรับการเรียนเองในวันธรรมดาและมีการเรียนสดในวันสุดสัปดาห์

LinkedIn, Resume และ พอร์ตโฟลิโอรีวิว

สร้างความประทับใจให้กับ HR และบริษัทด้วยโปรไฟล์ที่โดดเด่น

เข้าร่วมอีเวนท์ออนไลน์และออนไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป ผู้บรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

พบกับผู้สอนและเมนเทอร์ของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน IT ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย

Chawin Asavasaetakul

CEO @ WeStride

Job Guarantee ของเราคืออะไร?

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ทุกสัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

คำถามที่พบบ่อย

WeStride Plus แตกต่างจาก WeStride ธรรมดาอย่างไร? 
BootcampPlus ของเราจะให้บริการแบบ unlimited โดยจะไม่จำกัดบริการไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาจาก Mentor และ Career coachแบบตัวต่อตัว ซึ่งในขณะที่ Bootcamp ในรูปแบบใหม่จะมีการเรียนรู้ผ่านวิดีโอตลอด วันจันทร์ถึงศุกร์และมีคลาสสดในวันเสาร์อาทิตย์ ทำให้คุณได้เรียนรู้ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
Bootcamp แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
A: Bootcamp จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการสอนสดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจะมีการบ้านเสริมและโปรเจกต์ให้ทำเพื่อเสริมทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน แต่ในทางกลับกันในส่วนของ Career Track จะเป็นการจัดการสอนออนไลน์แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous learning) โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ฉันต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ ชั่วโมงปรึกษา, Events, Bootcamp หรือสิ่งอื่นๆ ไหม? 
ไม่เลย! ทุกสิ่งที่เรานำเสนอชั่วโมงปรึกษา , Events และ Bootcamp ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้เป็นบริการที่เรามีกับให้นักเรียนทุกคน
ถ้าฉันมีคำถาม ฉันควรถามใคร?
คุณสามารถสอบถามทาง Mentor ได้ที่ ชั่วโมง Office Hours Communityออนไลน์ของเรา Events และคลาสสด
ฉันสามารถขอคืนเงินได้ไหม? 
ขออภัย เราไม่สามารถให้บริการคืนเงินได้
การรับประกันงานของเราคืออะไร? 
WeStride เรามีความมั่นใจในคุณภาพการฝึกอบรมจนกล้ารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานในด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาทางสถาบันยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยการรับประกันกันงานจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
Skill Track แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
Career Track จะมุ่งเน้นไปในส่วนของอาชีพโดยตรง แต่ในขณะที่ Skill Track เน้นทักษะเฉพาะทางที่ใช้ในการทำงานได้จริง แต่ถึงแม้ว่าหลายหลักสูตรใน Career Track จะครอบคลุมทักษะที่มีใน Skill Track แต่ Skill Track จะให้ความยืดหยุ่นให้กับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะเช่นการใช้ Microsoft Excel ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เมื่อฉันทำการบ้านเสร็จ ใครจะตรวจ? 
หากนักเรียนได้ทำการส่งแบบฝึกหัด จะมีทีมงาน Mentor ของเราจะตรวจการบ้านและให้คำแนะนำกับคุณภายใน 5-7 วัน
LinkedIn, Portfolio และ Resume Review คืออะไร? 
คุณจะได้รับการทบทวน LinkedIn, Portfolio และ Resume ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากที่สุด โดยการตรวจเช็คจะตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้งต่อ 1 คน
ฉันสามารถเรียนคอร์สหรือ Skill Track ใดก็ได้หรือไม่? มีข้อจำกัดหรือไม่?
คุณมีอิสระที่จะเรียนรู้ทุกคอร์สและทุก Skill Track ที่เราเสนอโดยไม่มีข้อจำกัด เราอยากให้คุณสามารถสำรวจและเพิ่มทักษะได้อย่างไม่มีขอบเขต
No items found.