June Sale!
วันสุดท้าย
Home
>
Reporting & Dashboards

เรียน 

Reporting & Dashboards

Reporting & Dashboards คือการสร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์การวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

ทําไมต้องเรียน 

Reporting & Dashboards

การเรียนรู้ Reporting & Dashboards เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์การวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว Reporting & Dashboards ช่วยให้สามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงข้อมูลสำคัญๆ ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม ทำให้การสื่อสารข้อมูลกับทีมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความสามารถในการใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างรายงานและแดชบอร์ดจะเพิ่มโอกาสในอาชีพและช่วยให้คุณเป็นผู้นำในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Reporting & Dashboards

  • Business Intelligence Analyst
  • Data Analyst
  • Project Manager
  • Marketing Analyst
  • Financial Analyst
  • Operations Manager
  • Product Manager

หลักสูตร 

Reporting & Dashboards